Księgowanie zagranicznej faktury w obcej walucie

Poniższy artykuł dotyczy poprawnego wprowadzenia faktury zagranicznej do książki przychodów i rozchodów dla celów podatku dochodowego.

Etap 1

Przeliczamy wartość faktury na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (tabela A). Jeżeli faktura jest np. z poniedziałku, z oczywistych względów kurs średni NBP z dnia poprzedniego nie jest dostępny, wówczas należy użyć ostatniego dostępnego kursu, czyli z piątku.

Etap 2

Ustalamy różnicę kursową dla tej faktury. Dla płatności w formie przelewu bankowego różnicę kursową oblicza się w następujący sposób:

różnica kursowa = wartość faktury w obcej walucie x (kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury – kurs sprzedaży banku z dnia zapłaty)

Uwaga, jeżeli kurs bankowy z dnia zapłaty nie jest dostępny, należy wówczas przyjąć kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.

Etap 3

Wpisujemy wartość faktury  obliczoną w 1 etapie do odpowiedniej kolumny (zakup towarów do kolumny zakup towarów, zakup usług do kolumny pozostałe wydatki).

Etap 4

Wpisujemy różnicę kursową obliczoną w 2 etapie do odpowiedniej kolumny: jeżeli dodatnia do kolumny pozostałe przychody; jeżeli ujemna do kolumny pozostałe wydatki.

  • podatek dochodowy
  • rozliczenia zagraniczne
  • różnice kursowe
  • obce waluty
  • zagraniczne faktury
Krzysztof GrzybowskiKsięgowanie zagranicznej faktury w obcej walucie