Jak wypełnić druk CEIDG-1?

Osoba fizyczna, która chce otworzyć działalność na swoje nazwisko, bądź jako wspólnik spółki cywilnej, musi złożyć we właściwym urzędzie miasta/gminy wniosek CEIDG-1 (wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Poniżej przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku. Instrukcja dotyczy rejestracji nowej firmy, nie dotyczy zmian w istniejącym wpisie.

Pod opisem dla każdej ze stron wniosku znajduje się przykładowo wypełniony formularz.

Jest to przykład i nie należy się nim sugerować!

Strona 1

Punkt 01. Rodzaj wniosku

Należy zaznaczyć krzyżyk przy polu „wniosek o wpis do CEIDG”

Punkt 02. Miejsce i data złożenia wniosku

Tego punktu nie należy wypełniać

Punkt 03. Dane wnioskodawcy

Należy wpisać w odpowiednich polach swoje dane osobowe. Uwaga do pola 03.5 – jeżeli kiedyś prowadziliśmy działalność gospodarczą i był nadany numer REGON, proszę wpisać ten numer.

Punkt 04. Adres miejsca zamieszkana wnioskodawcy

Należy wpisać rzeczywisty obecny adres zamieszkania, nie adres zameldowania (ten wpisujemy w kolejnym punkcie).

Punkt 05. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy

Należy wpisać adres zameldowania. Jeżeli jest taki sam, jak adres zamieszkania w punkcie 04, nie należy go wpisywać.

Punkt 06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

W tym punkcie należy wpisać nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, ale nie ma narzuconej kolejności w nazwie, czyli może to być albo „imię nazwisko nazwa firmy” albo „nazwa firmy imię nazwisko”

06.1 Przewidywana liczba pracujących – należy wpisać sumę przewidywanej liczby pracowników + właściciel

06.2 Przewidywana liczba zatrudnionych – należy wpisać przewidywaną liczbę pracowników

Uwaga! Należy ostrożnie szacować przewidywaną liczbę pracowników, jeżeli wpiszemy powyżej 10, będziemy musieli składać sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Przykład wypełnienia 1 strony wniosku (kliknij aby powiększyć):

CEIDG-1 strona 1

Strona 2

Punkt 06.3 Rodzaje działalności gospodarczej

Należy wpisać rodzaje działalności, które chcemy wykonywać. Aby odnaleźć interesujące nas kody, można skorzystać np. zwyszukiwarki kodów pkd .

Jeżeli wybraliśmy więcej niż 9 kodów, należy zaznaczyć kwadrat w polu „Kontynuacja w załączniku CEIDG-RD” a do wniosku należy dołączyć ten załącznik.

Punkt 07. Nazwa skrócona

W tym polu należy wpisać skróconą nazwę firmy. Jeżeli nie przewidujemy nazwy skróconej, należy wpisać imię i nazwisko

Punkt 08. Data rozpoczęcia działalności

Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności w formacie RRRR-MM-DD czyli np. 2012-06-20

Punkt 09. Dane do kontaktu

Należy wpisać dane kontaktowe, nie ma konieczności wpisywania numeru faksu ani strony www.

Punkt 10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Należy wpisać adres siedziby firmy. Jeżeli firma będzie miała siedzibę w miejscu zamieszkania, nie trzeba wypełniać tego pola.

Punkt 11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Należy wypełnić, gdy działalność będzie prowadzona w więcej niż jednym lokalu.

 

Przykład wypełnienia 2 strony wniosku (kliknij aby powiększyć):

CEIDG-1 strona 2

 

Strona 3

Punkt 12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

Taka sama jak data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Punkt 13. Dane dla potrzeb KRUS.

Wypełniają tylko osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS.

Punkt 14. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Nie wypełniamy.

Punkt 15. Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

Nie wypełniamy.

Punkt 16. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

Nie wypełniamy.

Punkt 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych.

W punkcie 17.1.1 należy wpisać naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Punkt 18. (WAŻNY!) Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie

Jest to bardzo ważny punkt, determinujący wybór formy opodatkowania w całym roku podatkowym. Do wyboru:

1. Na zasadach ogólnych – podatek wg skali podatkowej, występują dwie stawki podatku: 18% gdy dochód nie przekracza 85 tys zł, oraz 32% od dochodu przekraczającego 85 tys. zł. Dodatkowo podatnikowi przysługuje tzw. kwota wolna od podatku (dochód ok. 3.100 zł).

2. Liniowy – przez cały rok stawka podatku 19%. Nie ma kwoty wolnej od podatku, dodatkowo tracimy niektóre przywileje podatkowe (np. możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem, ulga na dzieci itp)

3. Ryczałt ewidencjonowany – forma opodatkowania, która nie uwzględnia kosztów działalności gospodarczej, bierze pod uwagę jedynie przychody. W zamian oferuje stosunkowo niskie stawki podatku (od 3%).

4. Karta podatkowa – nie bierze pod uwagę ani przychodów, ani kosztów, wysokość zaliczki jest ustalana urzędowo i jest uzależniona od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której działamy oraz od liczby pracowników.

Więcej informacji na temat wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania można znaleźć w naszym artykule ”Ryczałt czy książka przychodów?

Punkt 19. Forma wpłaty zaliczki

Dla nowego przedsiębiorcy do wyboru miesięczna lub kwartalna, można wybrać wg uznania.

Punkt 20 (WAŻNY!) Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

1. Księgi rachunkowe – wysoce niezalecane. Przy takiej dokumentacji firma musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – należy ją prowadzić, gdy wybieramy opodatkowanie na zasadach ogólnych lub wg stawki liniowej.

3. Inne ewidencje – należy zaznaczyć w przypadku wyboru ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

4. Nie jest prowadzona – nie zaznaczamy

Punkt 21. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

Należy wypełnić, jeżeli prowadzeniem księgowości zajmie się biuro rachunkowe.

Punkt 22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

Zaznaczamy odpowiedni kwadrat w zależności od tego czy dokumenty będą przechowywane w miejscu zamieszkania (04) zameldowania (05) siedziby (10) lub w dodatkowym miejscu prowadzenia działalności (11)

Jeżeli dokumentacja będzie przechowywana w biurze rachunkowym, należy wpisać jego adres.

Punkt 23. Prowadzę zakład pracy chronionej

Wypełniamy jeżeli dotyczy

Punkt 24. Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości

Wypełniamy jeżeli dotyczy

Punkt 25. Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych

Jeżeli będziemy prowadzić działalność w formie wspólnika spółki cywilnej i nie chcemy mieć dodatkowo indywidualnej działalności gospodarczej, zaznaczamy kwadrat

Punkt 26. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych

Jeżeli jesteśmy wspólnikiem spółki cywilnej, należy wpisać jej dane, w innym przypadku należy zaznaczyć kwadrat przy polu „Nie zawarłem umów spółek cywilnych”

Punkt 27. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej

Nie wymaga komentarza.

 

Przykład wypełnienia 3 strony wniosku (kliknij aby powiększyć):

CEIDG-1 strona 3

 

Strona 4

Punkt 28. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy

Punkt 28.1 można pozostawić pusty i zaktualizować po otwarciu firmowego rachunku bankowego.

Punktu 28.2 nie musimy wypełniać.

Punkt 29. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych

Wypełniamy jeżeli dotyczy.

Punkt 30. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw

Nie wypełniamy, nie można udzielić pełnomocnictwa do zarejestrowania nowej firmy (jedynie do zmiany wpisu).

Punkt 31. Dołączam następujące dokumenty

Jeżeli dołączono załączniki, należy wpisać ich rodzaj i liczbę.

Pole Miejscowość i data złożenia wniosku

Nie wypełniamy (wypełnia urząd).

Pole Własnoręczny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

Nie wymaga komentarza.

 

Przykład wypełnienia 4 strony wniosku (kliknij aby powiększyć):

CEIDG-1 strona 4

  • zakładanie firmy
  • działalność gospodarcza
  • CEIDG
  • druk CEIDG-1
  • CEIDG-1
Krzysztof GrzybowskiJak wypełnić druk CEIDG-1?