PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 

ZAKRES OBSŁUGI:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje VAT
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości
 • obliczanie podatku dochodowego
 • obliczanie podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli
 • sporządzanie sprawozdań rocznych
 • porady ekonomiczno-finansowe

 

KSIĘGI HANDLOWE – O USŁUDZE

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, do prowadzenia ksiąg handlowych są zobowiązane przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.
Księgi handlowe muszą również prowadzić:

 • spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
 • spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.

Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych. Spółka taka musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, safest online for generic viagra należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

Prawidłowo prowadzone księgi dają jednak pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi handlowe dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

Wyceń usługę księgi handlowe
Prowadzenie ksiąg handlowych już od 400 zł/mc

Drukuj Drukuj